fbpx
etenMinu matkakonto +3725222181 info@hikingbaltnorth.com
Üle 100 euro ostudel tarne tasuta
Minu matkakonto +3725222181 info@hikingbaltnorth.com
Üle 100 euro ostudel tarne tasuta
eten

Osalemistingimused

1. Leping ja korraldaja vastutus

1.1 Korraldaja juhindub oma tegevuses turismiseadusest, võlaõigusseadusest ja muudest Eesti
Vabariigi õigusaktidest.
1.2 Korraldaja vastutab selle eest, et matk vastab kirjeldusele.
1.3 Korraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud vääramatu jõu tõttu (looduõnnetused, sõda,
poliitilised vahejuhtumid, streigid, aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud jmt).
1.4 Osavõtutasu sisse kuuluvad need teenused, mis sisalduvad kirjelduses ja osapoolte
kirjavahetuses. Kui osaleja ei kasuta omal valikul mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust
selle eest raha tagasi küsida.
1.5 Korraldajal on õigus tõsta (ja vastavalt kohustus ka langetada) hinda, kui seda tingivad olulised
muudatused, mida tal ei ole ette näha ja mis otseselt temast ei olene, nagu näiteks: muutuvad
valuutakursid, Eesti või sihtkohamaa maksude muutus, transpordi või majutuse hindade muutus jms.
1.6 Osalejal lasub omavastutus ettevõtmisele vastava reisikindlustuse hankimisel. Kui osaleja
haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab korraldaja teda kõigiti, kuid
osaleja tasub sellega seotud lisakulud jms. Kindlustuse ostmata jätmisel jäävad osaleja kanda kõik
võimalikud materiaalsed lisakulud, mis võivad osalejal tekkida seoses õnnetusjuhtumi, haiguse,
kuriteo jms. Kui kindlustuse olemasolu on osalemiseks kohustuslik, on see ära toodud vastava
ettevõtmise kirjelduses.
1.7 Korraldajal on õigus katkestada sooritus või muuta plaane ning kaasata teised grupiliikmed
abistamisse, kui mõne grupiliikmega toimub õnnetus, mis vajab grupi teiste liikmete abi ning kohalike
abiteenistuste peale ei saa loota.

2 Matkale registreerumine, lepingu sõlmimine ja tasumine

2.1 Matkale registreerumine toimub kodulehel registreerimisvormi täites.
2.2 Osaleja ja korraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui osaleja on
tasunud broneeritava matka, kui kirjelduses ei ole toodud teistsugust maksegraafikut või seda pole
korraldajaga kokku lepitud.
2.3 Juhul kui matkale ei ole kogunenud kirjelduses ära toodud nõutav arv osalejaid, on korraldajal
õigus matk edasi lükata või ära jätta, teatades sellest ette vähemalt 7 päeva enne matka toimumist.
Sellisel juhul tagastatakse ettemaks kogumahus.

3 Tühistamistingimused

3.1 Osaleja soovil matkal osalemisest loobumisel tagastab korraldaja osalejalt saadud osavõtutasu
arvestades järgnevat:
3.1.1 matka tühistamisel rohkem kui 35 päeva enne matka algust jääb tasutud 20%-line ettemaks
korraldajale korralduslike kulude katteks;
3.1.2 matka tühistamisel 35 kuni 7 päeva enne reisi algust jääb tasutud 40%-line ettemaks
korraldajale korralduslike kulude katteks;
3.1.3 matka tühistamisel vähem kui 7 päeva enne matka algust osalemistasu ei tagastata.

3.2 Kui osaleja jääb kohale tulemata, osavõttu matkast takistab tema tervislik seisund, tal puuduvad
vajalikud dokumendid vms, siis osalemistasu tagastamine toimub arvestades punkti 3.1 tingimusi.
3.3 Kui matka kogunemispunktis selgub, et osalejal puudub osalemiseks korraldaja poolt nõutav
matkavarustus on grupijuhil õigus osalejat matkale mitte lubada ning grupp teda ootama ei jää.
Sellisel juhul osavõtutasusid ei tagastata ning tekkivad lisakulud kannab osaleja.

4. Osaleja kohustused ja vastutused
4.1 Osaleja on kohustatud täitma grupijuhi asjakohaseid korraldusi.
4.2 Osalejal on keelatud ilma grupijuhi nõusoleku ja teadmiseta kalduda ette nähtud marsruudist,
teha muid ennast ja/või teiste grupiliikmeid ohustavaid tegusid. Osaleja vastutab kahju eest, mida
tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab korraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.
4.3 Osaleja on vastutav isiklike reisidokumentide kehtivuse ja korrashoiu eest.
4.4 Osaleja on kohustatud endale teadvustama matkal läbitavate (sh külgnevate) piirkondade
poliitilise-majandusliku olukorraga kaasnevad ohud ja võtab sellega seoses endale täieliku vastutuse
ning vajadusel tasub sellega seotud lisakulud.
4.5 Osaleja soovil ettevõtmise katkestamisel või varasemal lõpetamisel tekkivad lisakulud tasub
osaleja.
4.6 Osaleja on kohustatud hädaolukorras, kus kohalike abiteenistuste abi pole kättesaadav, aitama
oma võimaluste ning oskuste piirides teisi hätta sattunud grupiliikmeid ning olema valmis ka oma
sooritust katkestama või plaane muutma.
4.7 Osaleja on kohustatud teadvustama endale ettevõtmise eripäradest johtuvad riskid.
Registreerimisega kinnitab osaleja, et on neist teadlik ja valmis neid riske kandma (sh. osalemise
tagajärjel tekkida võivad traumad, vigastused, püsiv invaliidsus või surm).

4.8 Osaleja vastutab täielikult oma alaealiste laste eest, kuhu matkadele on lubatud ja lapsed kaasa võetud.

5. Kahjude korvamine
5.1 Pretensioonid ja nõue kahju korvamiseks tuleb esitada matka toimumise ajal või hiljemalt 5
tööpäeva pärast matka lõppemist kirjalikult korraldajale.

6. Hiking BaltNorth OÜ Deklaratsioon

Võtan osa Hiking BaltNorth OÜ korraldatud üritustest/tegevustest olles teadlik erinevatest riskidest, mida need sisaldavad. Kinnitan, et olen saanud Matkajuhilt teavet riskide ning võimalike vigastusjuhtumite kohta.

Ma aktsepteerin, et ei Hiking BaltNorth OÜ ega isikuid, kes teda esindavad ei saa teha vastutavaks mingi vigastuse vormi eest, mis võib minuga juhtuda seoses üritustega/tegevustega. Vastutusest vabastamine hõlmab ka vigastusi, mis juhtuvad seoses transpordiga ürituse/tegevuse eel või pärast neid. Vigastuse all mõistetakse vigastusi nii isikutele, kui ka esemetele.

Kinnitan, et ma ei põe ega ole põdenud haigusi, mis võivad esile kutsuda akuutseid haigushooge.

Kinnitan, et matka broneerimisel ei ole alkoholi või muude narkootiliste ainete mõju all.

Aktsepteerin, et ka kolmandad isikud, sealhulgas perekond, ei saa esitada minu nimel nõudeid Hiking BaltNorth OÜ vastu või isikute vastu, kes tegutsevad Hiking BaltNorth OÜ esindajatena. Olen teadlik, et ma ei ole kindlustatud Hiking BaltNorth OÜ poolt kui peaks juhtuma õnnetus sellise situatsiooni tulemusena, milles ma ise süüdi olen. Võimalikke nõudeid Hiking BaltNorth OÜ vastu reguleerib Eesti õigus ning võimalikud hagid tuleb esitada Hiking BaltNorth OÜ asukohajärgsele kohtule. Olen ülaltoodu põhjalikult läbi lugenud ja mõistnud mida deklaratsioon tähendab.

Ma saan aru, et siinkohal broneerides aktsepteerin ma riske, mida sisaldavad Hiking BaltNorth OÜ poolt pakutavad üritused/tegevused ning samas kiidan heaks ülalnimetatud vastutusest vabastamise.